Pogoda w obwodach
155 i 167 222

HISTORIA KOŁA
Takie były początki
Protokół założycielski
Historia zatacza koło
Lata 1957 - 1958
Wszystkie zarządy Koła
Lista byłych członków
Sztandar koła
Obchody 50-lecie Koła
Kronika fotograficzna
Aktualności Koła

CZŁONKOWIE KOŁA
Można ich poznać z listy
lub na zdjęciach.
Obecni na 50-leciu.
Kazimierz Rutkowski
STATUT KOŁA
Obowiązujący do 31 grudnia 2005 r.
Obowiązujący od 1 stycznia 2006 r..
UCHWAŁY Walnego Zgromadzenia Koła Łowieckiego "Cietrzew"
GOSPODARKA ŁOWIECKA
Rejony w obw.155, obw.167, obw.222
Wymysłowo - urządzenia
Prace gospodarcze grup w roku 2017 r.

POLOWANIE
Okresy polowań
Plan polowań zbiorowych.
Uwagi do planu polowań.

PRAWO ŁOWIECKIE
1. Prawo łowieckie
2. Wykonywanie polowań
3. Zwierzęta łowne
4. Ustawa o broni
5. Statut Zrzeszenia PZŁ
6. Warunki stażu w PZŁ
7. Regulamin Sądów PZŁ
8. Szacowanie szkód
9. Prawo weterynaryjne
10. Łow. Plany Hodowlane

ZWIERZYNA, NA KTÓRĄ POLUJEMY
Dzik
Jeleń
Sarna
Lis
Zając
Bażant
Kaczka
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
 
Opisy zwierząt na stronach kolegi Ryszarda Łosinieckiego.
Głosy zwierząt od kolegi Andrzeja Otrębskiego. 
AKTUALNOŚCI KOŁA

30/06/2017    
Na podstawie § 56 ust.1 Statutu PZŁ, zarząd Koła zwołuje Nadzwy-
czajne Walne Zgromadzenie Członków Koła na sobotę, dnia 15 lipca 2017 r. o godz. 9.30, na posesji Koła w Ełganowie przy ul. Polna 3a, z następującym porządkiem obrad:

  1. otwarcie Zgromadzenia
  2. wybór przewodniczącego i sekretarza obrad
  3. przyjęcie uchwały o zgodności zwołania i ważnoœci Walnego Zgromadzenia
  4. przyjęcie protokółu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia
  5. przedstawienie przez Zarząd sytuacji w sprawie zatwierdzenia rocznych planów łowieckich na rok 2017/18, w tym interwencyjnego odstrzału dzików.
  6. komunikaty i wolne wnioski
  7. zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia.

19/06/2017
W dniu dzisiejszym w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku odbyło się spotkanie z inicjatywy z-cy Dyrektora RDLP Marcina Naderzy, w którym oprócz prezesa i sekretarza zarządu wział udział przewiodniczący KR koła oraz nadleśniczowie z Nadleśnictw w Kolbudach i Kościerzynie i przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Starostw, Urzędów Gmin i Izby Rolniczej. Tematem była sprawa odmowy zatwierdzenia rocznych planów łowieckich koła, na podstawie tej decyzji RDLP. W czasie spotkania wypowiedzieli się wszyscy uczestnicy, ale stanowisko Lasów Państwowych pozostało nieugięte, zdaniem zarządu koła, ze względu na Zarządzenie Nr 7 Dyrektora Generalnego LP z dnia 03.03.2017. w sprawie okreœlenia stanów zwierzyny i ustalenia jej pozyskania na potrzeby Rocznych Planów Łowieckich (RPŁ) dla obwodów wydzierżawionych i wyłączonych z wydzierżawienia na sezon łowiecki 2017/17, które ma wymuszać w planach rocznych wielkoœci inwentaryzacji określone przez Lasy Państwowe, a nie zastosowanie się do tego zarządzenia może rodzić obawy kierownictwa o utratę zajmowanych stanowisk w LP.

Wójt Gminy Trąbki Wielkie Błażej Konkol zaproponował swoją mediację i po spotkaniu rozmawiał z dyr. Naderzą, po czym poinformował koło, że dla Lasów Państwowych żaden kompromis nie jest możliwy. Należy podkreślić, że nie sprawa planu pozyskania jest sporna, bo sumaryczne wielkości odstzrału zaproponowane przez koło i nadleśnictwa różnią się tylko o 4 sztuki zwierzyny grubej (297 i 301 sztuk), a koło oświadczyło, że zgadza się, żeby o te 4 sztuki zwiększyć pozyskanie. Lasy żądają, żeby koło podpisało i złożyło do nadleśnictw inwentaryzację na dzień 10 marca 2017 r., w której liczba jeleni na obw. 155 wynosić ma 115 sztuk, na obw. 167 sztuk 155, a na obw. 222 sztuk 61. Podobnie z sarną, odpowiednio 350, 400 i 228 sztuk oraz dzikami odpowiednio 70, 90, 49. W ten sposób koło zmuszane jest do potwierdzenia obecności 1518 sztuk zwierzyny grubej na trzech obwodach, w sytuacji, kiedy średnia z ostatnich 8 lat to 669 sztuk, a więc 2,3 razy tyle ile jej rzeczywiście w obwodach jest. Równocześnie RDLP nie zgadza się sama wpisać tych ilości do planu, żeby koło nie mogło w kolejnych latach kwestionować tych wielkości.

Zgodnie z planem wieloletnim na lata 2017 - 2027 wielkości te będą musiały być redukowane, poprzez coroczne, przez 10 lat, zwiększanie planu pozyskania o 20%. Równocześnie, odsunięty do 2018 r. obowiązek wpłaty, 350 zł. za każdego jelenia, 105 za sarnę i 85 zł. za dzika w planie, będzie oparty na ilościach wpisanych przez koło do inwentaryzacji na dzień 10 marca 2017 r., co oznacza wpłatę w czerwcu 2018 r. na fundusz odszkodowawczy 20300 zł. za 58 jeleni w planie, 16500 zł. za 157 saren w planie i 18600 zł. za 219 dzików w planie, razem 55400 zł., przy dzisiejszych kosztach szkód w kole ca 10000 zł. Dodatkowo o procent nie wykonania planu w bieżącym roku zwiększy się wpłata wyliczona wyżej. Przy nacisku na wykonanie planów w coraz wyższej wysokości, należy sie spodziewać coraz mniejszego rzeczywistego pozyskania, co ograniczy przychody koła, bo będzie mniejsze pozyskanych tusz zwierzyny grubej.

Zarząd informuje równocześnie, że wystapił do nadleśnictw o zgodę na odstrzał redukcyjny dzików, ze względu na szkody, które musimy płacić, ale poinformowano nas na spotkaniu, że zgody na to nie będzie. Wskazuje to na swoisty szantaż, bo nadleśnictwa tłumaczą skarżącym się rolnikom, że to koło nie chce polować. W związku z odmową nadleśnictw na wyrażenie zgody na odstrzał redukcyjny, z identycznymi wnioskami koło zwróciło się do Starostów powiatów Kościerzyna i Pruszcz Gdański, którzy mają podobne uprawnienia i czekamy na ich odpowiedź.

Szczegółowe wielkości inwentaryzacji, planów i pozyskania koła w ciągu ostatnich 9 lat oraz tegoroczne propozycje koła i Lasów można zobaczyć w tabelach za lata 2008 - 2014 oraz za lata 2015 - 2018.
Ponieważ nadleśnictwa odmówiły zatwierdzenia planów łowieckich na rok 2017/18 bez podstawy prawnej, ich odmowa została przez koło zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administarcyjnego i choć nie jest jeszcze znana data rozprawy, spodziewamy się jej w pierwszych dniach sierpnia. Jednym z możliwych wyroków WSA w Gdańsku jest ogłoszenie, że złożone przez koło plany łowieckie na obwody 155, 167 i 222 są ważne i wtedy od następnego dnia można zacząć polować. Dlatego zarząd koła planuje zwołać Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków Koła zaraz po terminie rozprawy, żeby omówić i rozpatrzyć sytuację powstałą po zakończeniu całej procedury zatwierdzania rocznych planów łowieckich.

ciąg dalszy aktualności >>>>>

 
sztandar Koła

Sztandar Koła z okazji 50-lecia Koła.

Adres siedziby:
ul. Meissnera 1,
80-462 Gdańsk
 
Email: gawlip@lowiecki.pl
NIP 583-20-82-548
BANK:   ING Bank Śląski
Konto:
96-10501764-1000002334737984

Prezes:
Piotr Gawlicki
58 340 9292
Łowczy:
Ireneusz Ożóg 504 213 540
Sekretarz:
Włodek Machczyński 692 409 102
Skarbnik:
Krzysztof Sulima 505 211 131
Podłowczy:
Roman Dobek 501 504 766

Wyniki króla 5-lecia 1998-2003
Wyniki króla 5-lecia 2003-2008
Wyniki króla 5-lecia 2008-2013
Wyniki króla 10-lecia 1998-2008
Wyniki króla 10-lecia 2003-2013
Wyniki króla 15-lecia 1998-2013
Wyniki kroczące od 1998 do 2018Trening przed polowaniem

Tomasz Łysiak z radia WaWa organizuje polowanie na:
łosie (mp3) i gęsi (mp3)

Demo Związku Myśliwych w Szwecji