STATUT

KOŁA ŁOWIECKIEGO

CIETRZEW

 

z siedzibą w Gdańsku

 

 

Ze zmianami uchwalonymi w dniu 28 października 2000 r. i zarejestrowany w dniu 6 grudnia 2000 r.

Obowiązywał do 31 grudnai 2005 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maj 1998

 

 

 

W roku jubileuszu

50–lecia Koła Łowieckiego CIETRZEW w Gdańsku

i

75-lecia Polskiego Związku Łowieckiego

niżej wymienieni członkowie Koła zgromadzeni na

Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

zwołanym w dniu 16 maja 1998 w Gołuniu,

uchwalają nowy statut Koła w brzmieniu poniższym,

co potwierdzają własnoręcznym podpisem.

 

 

1. Paweł Caboń16. Karol Kozak31. Dariusz Orłowski
2. Władysław Caboń 17. Janusz Kuncewicz32. Stanisław Orzechowski
3. Hieronim Chodkowski 18. Jan Kupiec 33. Ireneusz Ożóg
4. Jerzy Dawidowski 19. Jan Lewandowski 34. Marian Poborca
5. Franciszek Dobek 20. Stanisław Lichoń 35. Kazimierz Rutkowski
6. Roman Dobek 21. Dariusz Literski 36. Marek Szymborski
7. Henryk Fede 22. Piotr Lubiński 37. Zbigniew Szymborski
8. Piotr Gawlicki 23. Roman Łącki 38. Józef Stachowski
9. Zygmunt Górski 24. Marek Łukaszewicz 39. Henryk Tisler
10. Ryszard Grulkowski 25. Gabriel Łyczak 40. Józef Usewicz
11. Jan Gryń 26. Jerzy Makowski 41. Mirosław Wojnałowicz
12. Jan Każyszka 27. Waldemar Mazur 42. Gerard Wrycza
13. Janusz Klaman 28. Józef Mielewczyk 43. Janusz Zarzycki
14. Marek Kowalczyk 29. Edmund Nieżórawski 44. Piotr Zarzycki
15. Zygmunt Kowalczyk30. Andrzej Nowacki 45. Romuald Zygmański

 


 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

Koło łowieckie, zwane dalej Kołem, jest zrzeszeniem osób fizycznych, mających uprawnienia do wykonywania polowania i będących jednocześnie członkami Zrzeszenia Polski Związek Łowiecki.

 

§ 2

Nazwą Koła jest: Koło Łowieckie „CIETRZEW” w Gdańsku

 

§ 3

Siedzibą Koła jest miasto Gdańsk, a aktualny adres Koła jest określany przez Zarząd.

 

§ 4

Koło jest członkiem Zrzeszenia Polski Związek Łowiecki, zwanego dalej Zrzeszeniem.

 

§ 5

 1. Koło posiada osobowość prawną.
 2. Koło prowadzi działalność na podstawie ustawy ‘Prawo łowieckie’, statutu Zrzeszenia oraz zarejestrowanego statutu Koła, zwanego dalej Statutem.
 3. Koło ponosi pełną odpowiedzialność za swoje zobowiązania, które w pierwszej kolejności zaspokajane są z majątku Koła.
 4. Członkowie Koła odpowiadają solidarnie i bez ograniczeń za zobowiązania Koła.

 

§ 6

Koło ma prawo używać pieczęci, odznak i sztandaru, których wzór ustala samodzielnie.

 

ROZDZIAŁ II

Zadania Koła i sposób ich realizacji

 

§ 7

 1. Koło działa na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego i odpowiada za hodowlę i ochronę zwierzyny.
 2. Koło prowadzi gospodarkę łowiecką w dzierżawionych obwodach zgodnie z przepisami prawa łowieckiego i zatwierdzonymi łowieckimi planami hodowlanymi, a w tym w szczególności ma za zadanie:

2.1) poprawianie warunków bytowania zwierzyny;

2.2) zagospodarowywanie obwodów łowieckich i utrzymywanie w nich odpowiedniej ilości urządzeń łowieckich;

2.3) gromadzenie odpowiednich ilości karmy;

2.4) dokarmianie zwierzyny przez cały rok;

2.5) wykonywanie polowań indywidualnych;

2.6) organizowanie polowań zbiorowych;

2.7) ograniczanie szkód łowieckich.

 1. Koło współdziała z organami Zrzeszenia oraz administracją państwową i samorządową w zakresie:

3.1) ochrony środowiska przyrodniczego,

3.2) zachowania i rozwoju populacji zwierząt łownych i innych zwierząt dziko żyjących,

3.3) zwalczania kłusownictwa i szkodnictwa łowieckiego

 1. Do zadań Koła należy ponadto:

4.1) pielęgnowanie w Kole historycznych wartości kultury materialnej i duchowej łowiectwa;

4.2) utrzymywanie i pomnażanie majątku Koła;

4.3) prowadzenie działalności gospodarczej w celu realizacji statutowych zadań Koła;

4.4) czuwanie nad przestrzeganiem w Kole prawa, zasad etyki, obyczajów i tradycji łowieckiej;

4.5) popieranie w Kole hodowli użytkowych psów myśliwskich;

4.6) podnoszenie wiedzy o łowiectwie i środowisku przyrodniczym wśród członków Koła i ich rodzin;

4.7) podnoszenie praktycznych umiejętności strzeleckich wśród członków Koła;

4.8) kształtowanie prawidłowych postaw członków Koła i ich wzajemnego współżycia koleżeńskiego;

4.9) utrzymywanie przyjaznych stosunków z ludnością zamieszkałą na terenach dzierżawionych obwodów oraz propagowanie wśród niej idei łowiectwa i ochrony środowiska;

4.10) współpraca w realizacji zadań statutowych Zrzeszenia z jego organami oraz z innymi kołami łowieckimi, w tym przede wszystkim z kołami dzierżawiącymi sąsiednie obwody łowieckie.

 

§ 8

Zadania Koła realizują wszyscy jego członkowie w oparciu o niniejszy Statut oraz uchwały Walnych Zgromadzeń i Zarządu Koła.

 

 

 

ROZDZIAŁ III

Członkostwo w Kole

 

§ 9

 1. Członkiem Koła może zostać osoba fizyczna będąca członkiem Zrzeszenia.
 2. Osoba ubiegająca się o przyjęcie do Koła składa w Zarządzie Koła deklarację według wzoru stanowiącego Załącznik do niniejszego statutu.
 3. Osoba zainteresowana członkostwem zobowiązana jest określić w deklaracji, czy Koło ma być jej kołem macierzystym.

 

§ 10

 1. Przed podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia członka, Zarząd Koła rozpatruje deklarację i wysłuchuje zainteresowanego oraz dwóch członków Koła, którzy deklarują się dać świadectwo właściwych walorów etycznych i moralnych kandydata, będących rękojmią prawidłowego wykonywania przez niego łowiectwa.
 2. Uzyskanie członkostwa Koła następuje uchwałą Zarządu, określającą datę przyjęcia.
 3. Przyjęcie członka do Koła potwierdza się na deklaracji podpisami złożonymi przez dwóch członków Zarządu.
 4. Od decyzji odmownej Zarządu w sprawie przyjęcia do Koła zainteresowanemu przysługuje odwołanie.
 5. Zainteresowany staje się członkiem Koła z dniem uregulowania obowiązujących opłat dla nowowstępujących.

 

§ 11

 1. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na staż w Kole składa w Zarządzie Koła deklarację według wzoru stanowiącego załącznik do Statutu.
 2. Przed podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia na staż, Zarząd Koła rozpatruje deklarację i wysłuchuje zainteresowanego oraz członka Koła, który deklaruje się być opiekunem kandydata na stażu lub jest typowany do tej roli przez Zarząd Koła.
 3. Przyjęcia na staż w Kole następuje uchwałą Zarządu, określającą datę rozpoczęcia się stażu.
 4. Przyjęcie na staż w Kole potwierdza się na deklaracji podpisami dwóch członków Zarządu.
 5. Od decyzji odmownej w sprawie przyjęcia na staż, zainteresowanemu przysługuje odwołanie.
 6. Zarząd Koła zawiadamia Zarząd Okręgowy Zrzeszenia o przyjęciu kandydata na staż.

 

§ 12

Członek traci członkostwo w Kole na skutek skreślenia go z listy członków lub wykluczenia z Koła.

 

§ 13

 1. Skreślenie z listy członków Koła następuje w przypadku:
 2. 1.1) niepłacenia składek i innych opłat na rzecz Koła przez okres dłuższy niż 3 miesiące;

  1.2) udokumentowanej utraty członkostwa w Zrzeszeniu.

  1.3) dobrowolnego wystąpienia z Koła

  1.4) śmierci

 1. Od uchwały o skreśleniu określonym w ust.1 p.1.1 przysługuje odwołanie.

 1. Osoba skreślona z Koła z powodów określonych w ust.1. p. 1.1) i p. 1.3) (wyżej), zobowiązana jest do opłacenia zaległych składek do końca miesiąca, w którym nastąpiło skreślenie oraz do uregulowania wszystkich innych zaległości wobec Koła.

 

§ 14

 1. Wykluczenie członka z Koła może nastąpić w przypadku:
 2. 1.1) nieprzestrzegania Statutu bądź uporczywego uchylania się od wykonywania obowiązków nałożonych przez Koło;

  1.2) nie przestrzegania zasad współżycia koleżeńskiego;

  1.3) utraty walorów moralnych dających rękojmię etycznego wykonywania łowiectwa.

 1. O wykluczeniu decyduje Walne Zgromadzenie Koła w drodze uchwały potwierdzającej zasadność zarzutów, podjętej zgodnie z §48 ust.3 Statutu.
 2. Zainteresowany winien zostać powiadomiony na piśmie o treści uchwały o wykluczeniu wraz z uzasadnieniem oraz pouczony o trybie odwołania.
 3. Od uchwały o wykluczeniu przysługuje odwołanie.
 4. Osoba wykluczona z Koła zobowiązana jest do opłacenia zaległych składek do końca miesiąca, w którym nastąpiło wykluczenie oraz do uregulowania innych zaległości wobec Koła.

 


§ 15

 1. Walne Zgromadzenie może swoją uchwałą umorzyć w całości lub części należności na rzecz Koła od członka skreślonego lub wykluczonego.

 1. Ponowne przyjęcie do Koła osoby uprzednio wykluczonej może nastąpić po upływie 3 lat od daty wykluczenia, chyba że Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę o skróceniu tego terminu o nie więcej niż 2 lata w trybie §48 ust.3 Statutu.

 


§ 16

Członkowie, dla których Koło jest kołem niemacierzystym, podlegają wszystkim postanowieniom niniejszego statutu, chyba że przepis szczegółowy Statutu stanowi inaczej.

 


§ 17

 1. Zasłużony dla Koła członek może uzyskać tytuł Członka Honorowego.

 1. Nadanie tytułu Członka Honorowego następuje na wniosek Zarządu Koła uchwałą Walnego Zgromadzenia.

 1. Osoba prawna lub osoba fizyczna może uzyskać tytuł Członka Wspierającego, jeżeli swoim działaniem wspomaga realizację zadań statutowych Koła.
 2. Nadanie tytułu Członka Wspierającego następuje uchwałą Zarządu.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ IV

Prawa i obowiązki członków

 

§ 18

 1. Członek Koła ma prawo:

1.1) wybierać i być wybieranym do władz i organów Koła oraz Zrzeszenia, chyba że Statut stanowi inaczej;

1.2) oceniać działalność Koła, decydować o jego sprawach oraz zgłaszać odpowiednie wnioski;

1.3) korzystać z opieki i pomocy władz i organów Zrzeszenia w zakresie wykonywania łowiectwa;

1.4) składać oświadczenia i osobiste wyjaśnienia we wszystkich przypadkach, w których władze i organy Koła mają podjąć uchwały dotyczące jego osoby i odwoływać się od tych uchwał na zasadach ustalonych Statutem;

1.5) polować indywidualnie na zasadach określonych w odrębnych przepisach i w oparciu o otrzymany odstrzał, o który ubiegać się można nie posiadając zaległości finansowych i rzeczowych w zakresie obowiązkowych świadczeń na rzecz Koła;

1.6) polować zbiorowo na zasadach określonych w odrębnych przepisach w ramach polowań organizowanych przez Koło;

1.7) nosić oznakę łowiecką, odznaczenia łowieckie oraz strój organizacyjny z właściwymi dystynkcjami.

 1. Przepis ust. 1.4) wyżej ma również zastosowanie do kandydatów na stażu w Kole.
 2. Członek, dla którego Koło jest kołem niemacierzystym, nie może być wybierany do organów Koła oraz jako delegat na Okręgowy Zjazd Delegatów Zrzeszenia PZŁ.

 

§ 19

 1. Członek Koła jest zobowiązany:
 2. 1.1) dbać o dobre imię łowiectwa polskiego, Zrzeszenia i Koła;

  1.2) przestrzegać ustawy ‘Prawo łowieckie’, statutu, uchwał władz i organów Zrzeszenia oraz Statutu , uchwał władz i organów Koła;

  1.3) przestrzegać dobrych obyczajów oraz zasad etyki i tradycji łowieckiej;

  1.5) wykonywać zadania Koła nałożone Statutem oraz współdziałać z władzami i organami Zrzeszenia w wykonywaniu statutowych zadań Zrzeszenia;

  1.5) wykonywać zadania, które zostaną mu zlecone przez władze i organa Koła;

  1.6) składać zeznania i wyjaśnienia na żądanie władz i organów Zrzeszenia oraz Koła;

  1.7) ochraniać mienie Koła oraz Zrzeszenia i zwalczać jego marnotrawienie;

  1.8) wnieść opłaty przewidziane niniejszym statutem dla członków przyjmowanych do Koła;

  1.9) terminowo uiszczać składki członkowskie i inne opłaty uchwalone przez uprawnione do tego władze lub organy Koła oraz Zrzeszenia ;

  1.10) brać czynny udział w zwalczaniu kłusownictwa i szkodnictwa łowieckiego;

  1.11) podnosić wiedzę łowiecką oraz doskonalić umiejętności strzeleckie;

  1.12) poddawać się prawomocnym orzeczeniom i postanowieniom sądów łowieckich;

 1. Obowiązki określone w ust.1 wyżej dotyczą również kandydatów na stażu, z zastrzeżeniem ust. 1.8) i 1.9).

 

§ 20

 1. Członek Honorowy zwolniony jest z obowiązku wnoszenia składki członkowskiej oraz na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia może być zwolniony z innych opłat wnoszonych przez członków na rzecz Koła.
 2. Członek Wspierający Koła ma prawo uczestniczyć we wszystkich pracach i imprezach organizowanych przez Koło na warunkach jak członek Koła, za wyjątkiem polowania, chyba że dotyczy to osób fizycznych będących członkami Zrzeszenia.

 

 

 

ROZDZIAŁ V

Sankcje organizacyjne

 

§ 21

 1. Za dopuszczenie się przez członków naruszeń obowiązków statutowych lub też uchwał władz i organów Koła, Zarząd Koła może stosować kary wg następującej gradacji:
 2. 1.1) upomnienie

  1.2) nagana

  1.3) zawieszenie w prawach do wykonywania polowania na okres do jednego roku,

  1.3) zawieszenie w prawach członka Koła na okres do 1 roku,

 1. Przepisy ust.1 nie dotyczą czynów zagrożonych karami z ustawy ‘Prawo łowieckie’.

 1. W stosunku do osób pełniących funkcje w organach Koła Zarząd nie jest władny stosować kar statutowych.

 

§ 22

 1. Karę upomnienia stosuje się przede wszystkim wobec drobnych uchybień organizacyjnych.

 1. Karę nagany stosuję się przede wszystkim wobec naruszeń Statutu lub uchwał władz i organów Koła.
 2. Karę zawieszenie w prawach do wykonywania polowania stosuje się przede wszystkim do naruszeń zasad wykonywania polowania, obowiązków określonych Statutem, uchwałami władz i organów Koła
 3. Karę zawieszenia w prawach członka Koła stosuje się wobec najpoważniejszych naruszeń obowiązków statutowych lub innych przepisów organizacyjnych nie skutkujących skreśleniem lub wykluczeniem z Koła.
 4. Jeżeli kwalifikujące się do danej kary wykroczenie popełnione zostało w okresie 1 roku od popełnienia poprzedniego wykroczenia, za które udzielono wówczas takiej właśnie kary, należy stosować karę o jeden stopień wyższą.

 

§ 23

 1. Prowadzący polowanie zbiorowe może stosować kary pieniężne wobec uczestników polowania uchybiających zasadom bezpieczeństwa na polowaniu, obowiązującym przepisom o wykonywaniu polowań zbiorowych lub zasadom wynikającym z uchwał władz i organów Koła.
 2. Kara pieniężna nakładana przez prowadzącego polowanie nie może być niższa niż 1-miesięczna składka członkowska w Kole.

 1. Prowadzący polowanie zbiorowe może wykluczyć z polowania uczestnika, który nie gwarantuje - w jego ocenie - zachowania bezpieczeństwa lub naruszył zasady bezpieczeństwa na polowaniu. Swoją decyzję zamieszcza w protokóle z polowania.
 2. Decyzja prowadzącego polowanie o wykluczeniu z polowania jego uczestnika jest ostateczna i podlega natychmiastowemu wykonaniu.
 3. Od decyzji prowadzącego polowanie służy odwołanie do Zarządu Koła, złożone na piśmie w ciągu 7 dni od daty polowania.

 

§ 24

 1. Rozpoczęcie wykonywania kary zawieszenia w prawach wykonywania polowań oraz zawieszenia w prawach członka rozpoczyna się w momencie ich uprawomocnienia, to jest z chwilą podjęcia decyzji przez organ odwoławczy lub po upływie terminu odwoławczego, jeżeli od decyzji Zarządu nie zostało złożone odwołanie.
 2. Zainteresowany winien zostać powiadomiony na piśmie o treści uchwały o zawieszeniu w prawach członka i jej uzasadnieniu oraz pouczony o trybie odwołania.
 3. O zastosowaniu kary zawieszenia w prawach członka, Zarząd Koła obowiązany jest powiadomić w terminie 14 dni Okręgowego Rzecznika Dyscyplinarnego Zrzeszenia.

 

§ 25

Adnotacja o każdej udzielonej przez Zarząd Koła karze wnoszona jest do dokumentów ewidencyjnych danego członka i usuwana z nich po upływie 2 lat od jej orzeczenia, a w przypadku kar zawieszenia - od daty końca ich odbycia.

 

 

 

ROZDZIAŁ VI

Majątek Koła

 

§ 26

 1. Majątek Koła stanowią:

  1.1) majątek trwały;

  1.2) majątek obrotowy;

  1.3) fundusze

 1. Źródłami pochodzenia środków obrotowych i funduszy są:
 2. 2.1) wpływy z wpisowego, składek członkowskich i innych opłat uchwalonych przez Walne Zgromadzenie;

  2.2) wpływy z gospodarki łowieckiej Koła;

  2.3) dobrowolne świadczenia osób fizycznych i prawnych;

  2.4) dochody z imprez organizowanych przez Koło;

  2.5) dotacje, darowizny, itp.;

  2.6) dochody z prowadzonej działalności gospodarczej;

  2.7) dochody ze sprzedaży rzeczy.

 1. Majątek Koła obejmuje nieruchomości i ruchomości nabyte w imieniu Koła przez jego władze i organy oraz urządzenia łowieckie wybudowane w dzierżawionych obwodach.
 2. Dochody i przychody Koła przeznacza się na finansowanie jego zadań statutowych.

 

§ 27

 1. Dochody i rozchody Koła realizowane są w ramach rocznych preliminarzy budżetowych, z których wykonania sporządza się roczne sprawozdania finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu.
 2. Zarząd Koła rozporządza funduszami i majątkiem Koła ramach rocznego preliminarza dochodów i rozchodów.
 3. Działalność finansowa i księgowa Koła prowadzona jest w oparciu o obowiązujące przepisy rachunkowe.
 4. Nieruchomości Koła są nabywane i zbywane na warunkach określonych przez Walne Zgromadzenie.

 

 

 

ROZDZIAŁ VII

Władze i organy Koła

 

§ 28

 1. Władzą Koła jest Walne Zgromadzenie członków.
 2. Wybieralnymi organami Koła są :
 3. 2.1) Zarząd Koła.

  2.2) Komisja Rewizyjna.

 1. Członek Koła może być wybrany i pełnić funkcję tylko w jednym z organów Koła.

 1. Każdy członek pełniący funkcję w organach Koła może być, w przypadkach gdy zachodzi uzasadnione przypuszczenie naruszenia ustawy ‘Prawo łowieckie’ lub statutu Zrzeszenia, zawieszony przez Zarząd Okręgowy Zrzeszenia w pełnieniu funkcji, do czasu Walnego Zgromadzenia lub do prawomocnego zakończenia postępowania dyscyplinarnego. Od decyzji tej przysługuje odwołanie.

 

 

WALNE ZGROMADZENIE

 

§ 29

 1. Walne Zgromadzenie tworzą członkowie Koła zebrani zgodnie z postanowieniami Statutu.
 2. Członek Koła może brać udział w Walnym Zgromadzeniu tylko osobiście.
 3. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele władz i organów Zrzeszenia.
 4. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć zaproszeni goście.

 

§ 30

 1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
 2. 1.1) uchwalanie Statutu i zmian w Statucie Koła;

  1.2) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej Koła;

  1.3) odwoływanie i powoływanie nowych członków organów Koła w czasie trwania kadencji;

  1.4) wybór delegatów na okręgowy zjazd delegatów Zrzeszenia;

  1.5) udzielania absolutorium członkom Zarządu;

  1.6) wykluczanie członków z Koła;

  1.7) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej Koła;

  1.8) zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych;

  1.9) uchwalenie planu działalności i preliminarza budżetowego Koła,

  1.10) uchwalanie wysokości wpisowego, składek i opłat wnoszonych przez członków na rzecz Koła;

  1.11) ustalenie zasad wydawania zezwoleń na polowania indywidualne;

  1.12) zwalnianie członków w całości lub części ze składek i innych opłat na rzecz Koła;

  1.13) podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji społecznych i gospodarczych oraz nabywania w nich udziałów bądź akcji;

  1.14) podejmowanie uchwał w sprawie nabywania i zbywania nieruchomości;

  1.15) określania wysokości zobowiązań jakie Zarząd ma prawo zaciągać w imieniu Koła;

  1.16) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu Koła;

  1.17) nadzór nad decyzjami Zarządu Koła,.

  1.18) zgłaszanie wniosków o odznaczenia łowieckie;

  1.19) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania i likwidacji Koła;

  1.20) powoływanie komisji problemowych i nadawanie im uprawnień;

  1.21) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia;

  1.22) zatwierdzanie protokółu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia;

  1.23) nadawanie tytułu Członka Honorowego Koła;

  1.24) uchwalanie i rozpatrywanie innych nie wymienionych wyżej spraw, a przewidzianych statutem Zrzeszenia i Statutem Koła.

 1. Każde Walne Zgromadzenie zobowiązane jest podjąć uchwały w przedmiocie:
 2. 2.1) zgodności ze Statutem zwołania i ważności Walnego Zgromadzenia;

  2.2) porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

 

§ 31

 1. Walne Zgromadzenie sprawozdawcze jest zwoływane przez Zarząd raz do roku tak, aby odbyło się ono nie później niż w ciągu 45 dni po zakończeniu roku finansowego.
 2. Przedmiotem sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia musi być przynajmniej:
 3. 2.1) rozpatrzenia i zatwierdzenie rocznego sprawozdania z działalności Zarządu

  2.2) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania Komisji Rewizyjnej;

  2.3) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zarządu;

  2.4) uchwalenia planu działalności i budżetu Koła na rok następny.

 1. Łącznie z zawiadomieniem o zwołaniu sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia członkowie Koła winni otrzymać kopię rocznego planu łowieckiego na obwody łowieckie.

 

§ 32

 1. Walne Zgromadzenia może być zwołane przez Zarząd w każdym czasie.

 2. Zarząd zobowiązany jest zwołać Walne Zgromadzenie na żądanie:

2.1. Komisji Rewizyjnej Koła;

2.2. właściwego Zarządu Okręgowego Zrzeszenia;

2.3. 1\3 ogólnej liczby członków Koła;

 1. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia musi być złożone na piśmie z podaniem spraw, które mają być przedmiotem obrad.
 2. Zarząd jest obowiązany zwołać Walne Zgromadzenie tak, aby odbyło się ono nie później niż w ciągu 30 dni od daty otrzymania żądania określonego w ust. 2.
 3. Nie zwołanie przez Zarząd Walnego Zgromadzenia w terminie podanym w ust.4 upoważnia podmioty określone w ust.2 wyżej do jego zwołania, przy zachowaniu reguł określonych w § 33 Statutu.

 

§ 33

 1. Zwołanie Walnego Zgromadzenia następuje przez pisemne zawiadomienie każdego członka Koła, wysłane co najmniej na 21 dni przed Zgromadzeniem z podaniem:

1.1) daty, godziny i miejsca mającego się odbyć Walnego Zgromadzenia;

1.2) proponowanego porządku obrad.

 

§ 34

 1. Walne Zgromadzenie władne jest podejmować uchwały i inne decyzje przy obecności co najmniej połowy członków Koła, gdy zostało zwołane zgodnie z postanowieniami Statutu i jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad przyjętym przez to Zgromadzenie.

 1. W przypadku gdy ilość obecnych na Walnym Zgromadzeniu nie odpowiada wymogom określonym w ust.1 wyżej, należy z zachowaniem wymogów §33 Statutu ponownie zwołać Walne Zgromadzenie, które władne będzie podejmować uchwały i decyzje bez względu na liczbę uczestniczących w nim członków Koła.

 1. Od uchwały o ważności Walnego Zgromadzenia służy każdemu członkowi Koła prawo odwołania.

 1. Jeżeli w porządku obrad umieszczono sprawę odwołania członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej - w przypadku przegłosowania takiego odwołania - można wybierać nowe osoby na wakujące funkcje bez konieczności zmiany porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

 

§ 35

 1. Walne Zgromadzenie wybiera ze swojego grona przewodniczącego. Sekretarzem Walnych Zgromadzeń jest sekretarz Zarządu, a w przypadku jego nieobecności osoba wybrana przez Walne Zgromadzenie.

 1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia prowadzi obrady, odpowiadając za ich sprawny przebieg oraz nadzoruje Sekretarza Zgromadzenia w przedmiocie terminowego sporządzenia przez niego protokółu.
 2. Sekretarz Walnego Zgromadzenia sporządza protokół z przebiegu obrad, który podpisuje wraz z jego przewodniczącym oraz uporządkowuje podjęte uchwały, przekazując te dokumenty do Zarządu w ciągu 21 dni od dnia odbycia Zgromadzenia. Protokół podlega zatwierdzeniu na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Koła.
 3. Odpis protokołu i uchwał Walnego Zgromadzenia należy przesłać do Zarządu Okręgowego Zrzeszenia w ciągu 30 dni od jego odbycia.
 4. Członkowie Koła mogą przeglądać protokóły Walnych Zgromadzeń i protokóły posiedzeń Zarządu.

 

 

ZARZĄD KOŁA

 

§ 36

 1. Zarząd Koła jest organem wykonawczym Walnego Zgromadzenia.
 2. Zarząd składa się z 5 członków Koła, a w jego skład wchodzą: prezes, łowczy, podłowczy, sekretarz i skarbnik.

 1. Kadencja Zarządu trwa 5 lat, rozpoczynając się i kończąc w dniu Walnego Zgromadzenia wybierającego Zarząd.

 1. Członek Zarządu może być odwołany przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie. Odwołanie całego Zarządu i wybór nowego rozpoczyna nową kadencję.
 2. Ustępujący członkowie Zarządu mogą być ponownie wybierani po upływie kadencji, z zastrzeżeniem ust.6 niżej.
 3. Członek Zarządu, który nie uzyskał absolutorium nie może być wybierany na następną kadencję.

 

§ 37

 1. Wyboru członków Zarządu dokonuje się na poszczególne funkcje w Zarządzie.
 2. Wybory do Zarządu są tajne, wg zgodnego ze Statutem regulaminu przyjętego przez Walne Zgromadzenie.
 3. Członkowie Zarządu pełnią swe funkcje społeczne i nie mogą być z tego tytułu wynagradzani.

 

§ 38

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.

 1. Posiedzenia zwołuje i prowadzi prezes, a w przypadku jego nieobecności łowczy.

 1. Do ważności uchwał potrzebna jest obecność co najmniej trzech członków Zarządu, w tym prezesa lub łowczego.
 2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym chyba że Statut stanowi inaczej, a w przypadku równości głosów przeważa głos przewodniczącego posiedzenia.

 1. Z posiedzenia Zarządu sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący posiedzenia i sekretarz. Protokół podlega zatwierdzeniu na najbliższym posiedzeniu Zarządu.
 2. W posiedzeniu Zarządu mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele Komisji Rewizyjnej, zaproszeni przez Zarząd goście oraz członkowie Koła.

 

§ 39

 1. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy Koła, z wyjątkiem zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia i Komisji Rewizyjnej, a w szczególności:

1.1) bieżące kierowanie sprawami związanymi z prowadzeniem gospodarki łowieckiej, działalności gospodarczej i organizacyjnej Koła;

1.2) wykonywanie preliminarza budżetowego;

1.3) opracowanie projektów planów działalności Koła;

1.4) ubezpieczenie majątku Koła;

1.5) wykonywania uchwał Walnego Zgromadzenia;

1.6) przekazywanie Zarządowi Okręgowemu Zrzeszenia protokołów i uchwał Walnnych Zgromadzeń;

1.7) wykonywanie zarządzeń organów administracji państwowej w zakresie łowiectwa oraz władz i organów Zrzeszenia;

1.8) składanie oświadczeń i wyjaśnień oraz wymaganych dokumentów na każde żądanie władz i organów Zrzeszenia;

1.9) zawieranie umów w granicach uprawnień nadanych przez Walne Zgromadzenie;

1.10) organizowanie nadzoru nad przebiegiem staży kandydackich;

1.11) przyjmowanie i skreślanie członków i kandydatów;

1.12) organizowanie i prowadzenie szkoleń;

1.13) organizowanie praktycznych szkoleń i treningów strzeleckich;

1.14) nakładanie na członków kar porządkowych, zawartych w Statucie;

1.15) przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych;

1.16)wykonywanie innych zadań wynikających z niniejszego statutu.

 1. Zarząd podejmuje swoje decyzje na posiedzeniach. W sytuacjach wyjątkowych wymagających szybkich decyzji, Zarząd może uzgodnić swoje stanowisko poza posiedzeniami, przy akceptacji co najmniej trzech swoich członków, w tym prezesa. Decyzję tak podjętą wpisuje się do protokółu najbliższego posiedzenia Zarządu.
 2. Decyzje Zarządu niezaprotokółowane nie mają mocy wiążącej.

 

§ 40

 1. Prezes Zarządu kieruje bieżącą działalnością Koła, reprezentuje Koło na zewnątrz, kieruje pracą Zarządu oraz zwołuje jego posiedzenia i przewodniczy na nich.
 2. Łowczy organizuje gospodarkę łowiecką w dzierżawionych obwodach, organizuje polowania, czuwa nad przestrzeganiem przez członków regulaminu polowań, a w szczególności zasad bezpieczeństwa, etyki łowieckiej, dobrych obyczajów myśliwskich i koleżeńskich, opracowuje wnioski do planów hodowlanych, prowadzi ewidencję polowań oraz statystykę w zakresie zagospodarowania obwodów, pozyskania zwierzyny i króli polowań w poszczególnych sezonach.
 3. Podłowczy wspomaga łowczego, koncentrując się na problemach dzierżawionego obwodu najbardziej oddalonego od siedziby Koła.
 4. Sekretarz sporządza protokoły zebrań Zarządu, prowadzi zbiór protokołów Walnych Zgromadzeń i Zarządu, prowadzi korespondencję, ewidencję członków i załatwia wszystkie sprawy związane z prowadzeniem biurowości Koła.
 5. Skarbnik, osobiście lub z pomocą osoby o odpowiednich kwalifikacjach, prowadzi kasę i rachunkowość Koła, ściąga wszelkie przypadające na rzecz Koła i Zrzeszenia składki i opłaty, czuwa nad prawidłowym wykonywaniem preliminarza budżetowego i prowadzi wszelką dokumentację finansowo - księgową.
 6. Szczegółowy regulamin uprawnień, odpowiedzialności i obowiązków poszczególnych członków Zarządu uchwala Zarząd.

 

§ 41

 1. Oświadczenia woli w imieniu Koła składają dwaj członkowie Zarządu, w tym prezes lub jeden członek Zarządu i osoba upoważniona przez Zarząd.
 2. Zarząd może swoją uchwałą udzielić jednemu z członków Zarządu lub innej osobie pełnomocnictwa do dokonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych w imieniu Zarządu.

 

 

 

KOMISJA REWIZYJNA

 

§ 42

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Walnego Zgromadzenia, który kontroluje całokształt działalności statutowej, organizacyjnej, gospodarczej i finansowej Zarządu Koła.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 - 5 członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego i sekretarza.

 1. Kadencja Komisji Rewizyjnej pokrywa się z kadencją Zarządu.
 2. Ustępujący członkowie Komisji Rewizyjnej mogą być wybierani ponownie w każdym czasie.

 

§ 43

 1. Wybory do Komisji Rewizyjnej są tajne, wg zgodnego ze Statutem regulaminu przyjętego przez Walne Zgromadzenie.
 2. Członek Komisji Rewizyjnej może być odwołany przez Walne Zgromadzenie przed upływem kadencji.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej pełnią swe funkcje społeczne i nie mogą być z tego tytułu wynagradzani.

 

§ 44

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. przeprowadzenie przynajmniej raz w roku rewizji kasy i rachunkowości oraz gospodarczej działalności Zarządu Koła;
 2. dokonywanie okresowych ocen działalności statutowej Zarządu Koła;
 3. sporządzanie protokołów z rewizji i ocen działalności oraz innych czynności;
 4. składanie ze swych czynności sprawozdań Walnemu Zgromadzeniu, zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę rocznego sprawozdania finansowego;

 1. składanie wniosków w sprawie absolutorium dla członków Zarządu na koniec kadencji;
 2. współpraca z Okręgową Komisją Rewizyjną Zrzeszenia.

 

§ 45

 1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku. Komisja obowiązana jest dokonać kontroli działalności Zarządu, w tym dokumentacji finansowo-księgowej, co najmniej raz w roku.
 2. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje i prowadzi jej przewodniczący.
 3. Do ważności uchwał potrzebna jest obecność co najmniej połowy członków Komisji Rewizyjnej, w tym przewodniczącego.
 4. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. W przypadku równości głosów przeważa głos przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

 1. Z posiedzeń Komisji Rewizyjnej sporządza się protokóły, który podpisują przewodniczący i sekretarz.

 1. Komisja Rewizyjna może zlecać swoim członkom indywidualne zadania związane z realizacją swoich statutowych obowiązków. Rezultaty tych prac muszą zostać przyjęte na posiedzeniu Komisji.

 

§ 46

W przypadku stwierdzenia poważnych naruszeń prawa przez Zarząd Koła lub poszczególnych jego członków, Komisja Rewizyjna zobowiązana jest doprowadzić do zwołania Walnego Zgromadzenia i zawiadomić Okręgową Komisję Rewizyjną Zrzeszenia.

 

 

 

ROZDZIAŁ VIII

Zasady organizacyjne

 

§ 47

 1. Koło musi liczyć co najmniej 15 członków.
 2. Walne Zgromadzenie może swoją uchwałą określić maksymalną ilość członków Koła, w zgodzie z obowiązującymi uchwałami władz Zrzeszenia.
 3. Koło nie może dzielić się bez zmiany niniejszego zapisu w Statucie.

 1. Koło może łączyć się z innym Kołem na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.

 

§ 48

 1. Walne Zgromadzenie podejmuje swoje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Koła, jeżeli Statut nie stanowi inaczej.
 2. O ile Statut nie stanowi inaczej, uchwały i decyzje organów Koła podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, przy obecności co najmniej połowy członków danego organu.
 3. Uchwała o wykluczeniu członka z Koła podejmowana jest w głosowaniu tajnym, większością 2/3 członków Koła obecnych na Walnym Zgromadzeniu.

 1. Uchwały w sprawie rozwiązania Koła podejmowane są większością 2/3 ogólnej liczby członków Koła.

 1. Wybór delegatów na zjazdy Zrzeszenia oraz wybór i odwołanie członków organów Koła odbywa się w głosowaniu tajnym.

 1. Uchwała Zarządu w sprawie zawieszenia członka w prawach członkowskich podejmowana jest w głosowaniu imiennym.

 

§ 49

 1. Zmiana Statutu Koła wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej przy zachowaniu poniższych zasad:

1.1) proponowane zmiany do Statutu dostarczone są członkom wraz z zawiadomieniem o zwołaniu Walnego Zgromadzenia;

1.2) przyjęty przez Walne Zgromadzenie porządek obrad przewiduje zmiany w Statucie Koła.

1.3) wyłoniona przez Walne Zgromadzenie komisja statutowa opracuje na podstawie dyskusji jednoznaczny tekst zmian do Statutu;

1.4) głosowanie nad tekstem opracowanym i podpisanym przez komisję statutową odbywa się imiennie, przez podpisanie się na liście do głosowania w kolumnie „za”, „przeciw” lub „wstrzymał się”.

 1. Zmiany do Statutu uważa się za przyjęte, jeżeli głosowało za nimi 2/3 obecnych na Walnym Zgromadzeniu. Zarząd sporządza jednolity tekst Statutu o oparciu o uchwałę o jego zmianach.
 2. Zarząd Koła zobowiązany jest dostarczyć do właściwego Zarządu Okręgowego Zrzeszenia uchwalone zmiany do Statutu, w ciągu 14 dni od ich przyjęcia.

 1. Każdemu członkowi Koła przysługuje odwołanie od uchwały o zmianie Statutu.

 

§ 50

 1. W sprawach przewidzianych Statutem, od uchwał władz i organów Koła podjętych w pierwszej instancji, przysługuje stronom odwołanie.

 1. Odwołanie przysługuje od uchwał:

2.1) Zarządu Koła - do Walnego Zgromadzenia Koła;

2.2) Walnego Zgromadzenia Koła - do Zarządu Okręgowego Zrzeszenia;

2.3) Zarządu Okręgowego Zrzeszenia - do Okręgowej Rady Łowieckiej.

2.4) Okręgowej Rady Łowieckiej - do Wojewódzkiego Sejmiku Łowieckiego;

2.5) Wojewódzkiego Sejmiku - do Naczelnej Rady Łowieckiej.

 1. Odwołanie składa się w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o uchwale za pośrednictwem organu lub władzy, która podjęła tę uchwałę.
 2. Nie złożenie odwołania w terminie określonym w ust. 3 wyżej powoduje uprawomocnienie się danej uchwały.
 3. Gdy Statut nakazuje pisemne doręczenie uchwały, termin na złożenie odwołania liczony jest od doręczenia.
 4. O ile Statut nie stanowi inaczej, złożenie odwołania w trybie i terminie powołanych wyżej wstrzymuje wykonanie uchwały podjętej w pierwszej instancji, do czasu rozpatrzenia tego odwołania przez właściwą władzę lub organ odwoławczy.
 5. Uchwały podjęte w trybie odwoławczym przez instancje wymienione w ust.2 są ostateczne. Ich wzruszenie jest możliwe jedynie w okolicznościach przewidywanych statutem Zrzeszenia.

 

§ 51

Rokiem gospodarczym i obrachunkowym jest okres od 1 kwietnia do 31 marca.

 

 

 

ROZDZIAŁ IX

Rozwiązanie i likwidacja koła

 

§ 52

 1. Koło przechodzi w stan likwidacji na skutek prawomocnej decyzji o rozwiązaniu Koła lub wykluczeniu Koła ze Zrzeszenia.

 1. Rozwiązanie Koła następuje na podstawie:
 2. 2.1. uchwały Walnego Zgromadzenia Koła; lub

  2.2. prawomocnej uchwały właściwej Okręgowej Rady Łowieckiej podjętej w oparciu o postanowienia statutu Zrzeszenia

 3. Wykluczenie Koła ze Zrzeszenia może nastąpić na podstawie kary organizacyjnej przewidzianej statutem Zrzeszenia, na podstawie prawomocnej decyzji właściwej Okręgowej Rady Łowieckiej.

 1. Od w/w decyzji służy odwołanie.

 

§ 53

 1. Likwidacji Koła dokonuje ostatni Zarząd Koła lub likwidatorzy powołani przez Walne Zgromadzenie Koła.

 1. W przypadkach powołanych statutem Zrzeszenia likwidatora wyznacza właściwy Zarząd Okręgowy Zrzeszenia.

 

§ 54

 1. Likwidatorzy Koła zobowiązani są powiadomić niezwłocznie właściwy Zarząd Okręgowy Zrzeszenia o powierzeniu im likwidacji z podaniem swoich nazwisk, imion i adresów;
 2. Po zakończeniu likwidacji Koła likwidatorzy składają właściwemu Zarządowi Okręgowemu Zrzeszenia sprawozdanie z dokonanej likwidacji.

 

 

§ 55

Majątek pozostały po likwidacji Koła przechodzi na cele społeczne związane z łowiectwem, oznaczone w uchwale Walnego Zgromadzenia Koła dotyczącej jego rozwiązania lub likwidacji.

 

 

 

ROZDZIAŁ X

Postanowienia końcowe i dodatkowe

 

§ 56

 1. Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia, z mocą obowiązującą od dnia jego zarejestrowania.
 2. Dotychczasowe uchwały obowiązujące w Kole zachowują swoją moc, jeżeli nie są sprzeczne z niniejszym Statutem.
 3. Z chwilą wejścia w życie niniejszego Statutu traci moc statut dotychczas obowiązujący w Kole.

 


Załącznik do
Statutu Koła

Zarząd Koła Łowieckiego

‘CIETRZEW’

w Gdańsku

 

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

 

Ja niżej podpisany proszę o przyjęcie mnie do Koła w charakterze:

 1. tylko staż kandydacki; 2. kandydata i członka po stażu;

 1. członka macierzystego; 4. członka niemacierzystego;

(proszę wstawić znak X zaznaczając swój wybór w odpowiednim miejscu)

 

Szczegółowe dane osobiste przedstawione zostały poniżej.

IMIONA

NAZWISKO

Data urodzenia

Obywatelstwo

Adres zamieszkania

Wykształcenie

Zawód wykonywany

Miejsce pracy

Telefon prywatny

Telefon służbowy

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się ze statutem Koła, statutem Zrzeszenia Polski Związek Łowiecki oraz ustawą ‘Prawo Łowieckie’ i zobowiązuję się przestrzegać postanowień w/w aktów prawnych i podlegać ich rygorom.

 

Osobami wprowadzającymi są:    1. …………………………. (na staż lub na członka)

2. …………………………. (na członka)

W uzupełnieniu informacji o sobie oświadczam co następuje:

 1. Nie byłem karany za czyny wymienione w ustawie ‘Prawo łowieckie’;
 2. Nie byłem karany przez sądy powszechne;
 3. Byłem karany przez sądy powszechne za czyny wymienione niżej;
 4. ...........................................................................................................................;

 5. Nie byłem karany przez sądy Zrzeszenia Polski Związek Łowiecki;
 6. Byłem karany przez sądy Zrzeszenia PZŁ za czyny wymienione niżej:
 7. ...........................................................................................................................;

 8. Korzystam z pełni praw obywatelskich;
 9. Jestem cudzoziemcem posiadającym prawo pobytu lub kartę stałego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej.
 10. Nie jestem członkiem Zrzeszenia PZŁ
 11. Nigdy nie byłem członkiem koła łowieckiego, ani Zrzeszenia PZŁ;
 12. Jestem członkiem Zrzeszenia PZŁ od .....................roku, ale nie należę do żadnego koła łowieckiego;
 13. Byłem w przeszłości, w latach podanych niżej członkiem macierzystym lub niemacierzystym następujących kół łowieckich:
 14. od ...................... do....................... Koła ................…… w ……………..

  od ...................... do....................... Koła ...............……. w ……………..

  od ...................... do....................... Koła ...............……. w ……………..

 15. Wystąpiłem z koła macierzystego …………... ze względu na poniższe powody:
 16. ............................................................................................................................

 17. Posiadam niemacierzyste członkostwo w następujących kołach łowieckich

............................................................................................................................

(Proszę skreślić stwierdzenia nie odpowiadające mojej osobie i uzupełnić informacje gdzie wskazano)

Zał.

 1. ………………………..…..
 2. …………………………….

…………. ……………………….

(data) (własnoręczny podpis)

 

Zarząd Koła przyjął na staż kandydacki uchwałą z dnia .................... od dnia ....................

Zarząd Koła nie przyjął na staż kandydacki swoją uchwałą z dnia .................

 

................. …………………….………

(podpis członka Zarządu) (podpis członka Zarządu)

Zarząd Koła przyjął na członka Koła uchwałą z dnia ……..……. od dnia ….…….….

Zarząd Koła nie przyjął na członka Koła swoją uchwałą z dnia ...............

 

…………………….……… …………………….………

(podpis członka Zarządu) (podpis członka Zarządu)
Warunki stażu  Strona główna